Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stalo se před dvaceti léty

 

STALO SE PŘED DVACETI LETY
 
Rok 1994, to je jako by to bylo včera, ale již je to historie, pro nás starší sice novodobá, pro mladé lidi již celkem vzdálená. Připomeňme si, co se stalo v tomto roce, o čem jsme tehdy psali a co prožívali. Je to sice uvedeno v kronice obce, ale řada starších lidí nemá možnost si kroniku přečíst, rovněž během doby na některé události zapomínáme a též máme spoustu jiných starostí.
Obyvatelstvo
Na počátku roku bylo v obci evidováno 793 obyvatel. Narodilo se 15 dětí,což je zatím v devadesátých letech nejvíce.Naproti tomu 7 občanů zemřelo.
Do obce přišlo 15 lidí a odešlo jich 18.Stav na konci roku 1994 byl tedy 798 obyvatel.
Potíže s pozemky.
    Vydávání pozemků a jejich případné směny či prodeje provází určité těžkosti a komplikace.Některé pozemky pro obec potřebné nechtějí restituenti ani prodat,ani směnit.To brzdí další vývoj v potřebné investiční výstavbě,ale i v opravách a rekonstrukcích inženýrských sítí,trafostanic,vodovodního řadu,kanalizace a podobně.
Vydání hostince.
Jednou z prvních restitucí,které obec vydala úředně byla budova hostince „ Na rozcestí „ čp.29, oprávněným osobám rodiny Tomandlových.Fyzicky to bylo provedeno 7.7.1994.
Diskotéky,které dříve obec kvůli stížnostem občanů zakázala,byly od 8.7.1994 znovu pořádány.
Telefon na Muckově.
     V osadě Muckov byla instalována veřejná telefonní stanice,která je vybavena moderním telefonním automatem a obec přišla na téměř 40 tis.Kč.
Policie v obci.
      V bývalém RZ rybářství byla zřízena policejní stanice,která začala fungovat od 1.5.1994 a je součástí Obvodního oddělení Policie Horní Planá.Úkoly stanice budou zabezpečovány pochůzkovou službou a ve stanovené úřední dny bude zajištěn styk s veřejností.Stanice vznikla z podnětu Obecního zastupitelstva s ohledem na současnou bezpečnostní situaci.
V komunálních volbách do Obecního zastupitelstva byly zaregistrovány čtyři kandidátky volebních stran.  Volby proběhly ve dnech 19 – 2O.11.1994,celkově se jich zúčastnilo 398 voličů.Bylo zvoleno 9 ti členné zastupitelstvo obce – starosta Ing. Jan Novák, místostarosta Ing. František Záhora
1 / ing.Jan NOVÁK                       - 267 hlasů        - ŠUMAVA
2 / Karel STRNAD                       - 265 hlasů        - ŠUMAVA
3 / ing.František ZÁHORA             - 245 hlasů        -   ŠUMAVA
4 / Věra DAŇOVÁ                        - 209 hlasů        -    ŠUMAVA
5 / Jan VOLDŘICH                     - 177 hlasů        -    Za odpovědnost
6 / Pavel MOLÁK                          - 176 hlasů        -    SDL
7 / Josef KRCHO                         - 164 hlasů        -    SDL
8 / Miroslav LAVIČKA                   - 147 hlasů        -    Za odpovědnost
9 / Milan KUBEC                          - 142 hlasů        -    Za odpovědnost
ZEMĚDĚLSTVÍ.
V obci Černá v Pošumaví převzala budovy živočišné výroby společnost s ručením omezeným CAVALLO,která je psána na syna paní Evy Palyzové,známé dostihové jezdkyně z 60 let.V prostorách se však nehospodaří,pouze přes letní období je sem navezen dobytek,který spásá pastviny v prostoru od Černé hory směrem k Muckovu.
    Ředitelství Statku,nyní již státního podniku , pracuje ve složení: ředitel Statku ing. Pavel Dyrhon ,na ekonomickém úseku pracují paní Marcela Koutná a paní Jana Moravcová a za úsek právní a privatizační zodpovídá p.Lubor Kitzler.
Hlavní náplní je vydávat oprávněné restituční nároky a připravovat privatizaci
Hafalder Polymer
 Bylo zahájeno stavební řízení o stavebním povolení na rekonstrukci budov v bývalém areálu Statku Černá.Zde by měla působit firma Hafalder Polymer,kde se vyrábí polymérové výplně šachet kanalizace odpadních vod.Mělo by zde být zaměstnáno ve třísměnném provozu asi 27 lidí.Na výrobu jsou kladeny přísné ekologické požadavky,především co se týče dodržení hodnoty imisních limitů,musí být zajištěna účinná filtrace škodlivých látek a v neposlední řadě zabezpečena likvidace vzniklých odpadů spolu s jejich evidencí.
 Lom kamene v prostoru směrem na Bližnou patří firmě Strabag – Bohemia a pokračuje zatím dále v těžbě a lámání kamene.Určité problémy však vznikají při odstřelech.Zejména při druhotných odstřelech,což jsou odstřely velkých balvanů na volné ploše po clonovém odstřelu,se ozývají velmi silné detonace, na což si stěžují místní občané.Oblastní báňský úřad v Plzni prověřil dodržování norem a nezjistil překročení povolených limitů.Přesto bude hledána možnost,jak druhotné odstřely zcela vyloučit,např.použít hydraulického kladiva.
Hotel REX.
Z objektu bývalého Zdravotního střediska čp.47 vznikl nový hotel – REX.Dne 2.6.1994 proběhla kolaudace,přičemž se všichni shodli na tom,že se jedná o zařízení vysokého standartu,kterých v lipenské oblasti není mnoho.Dobrou práci zde odvedla Stavební správa Vojenských lesů a statků Horní Planá.Hotel byl připraven k zahájení od 1.7.1994.
C e s t o v n í     r u c h.
Sdružení lipenských obcí/SLO/ má svou kancelář,tzv.Regionální poradenskou kancelář se sídlem ve Frymburku.Byla založena hlavně pro tři úkoly: - poradenská činnost v oblasti cestovního ruchu   -   poradenská činnost v oblasti řemesel s drobného průmyslu     -   poradenská činnost v oblasti zemědělství.
 Nájemní smlouva na veřejné tábořiště Jestřábí II. Byla opět prodloužena na letošní sezonu p.Miroslavu Baníkovi ml.
Na autokemp v Olšinách byla smlouva rovněž prodloužena manželům Holcovým.
ochrany přírody.
Pronájem turistické ubytovny a parkoviště pod Autokempem proběhl přes výběrové řízení a tak turistickou ubytovnu dostala do pronájmu paní Sterzingerová z Větřní za 46 700 Kč a parkoviště Romana Kubišová z Černé za 60 000 Kč.
Občerstvení na pontonu hodlá zřídit podnikatel ing.Zifčák a zastupitelstvo obce se k jeho záměru vyjádřilo kladně.Ponton „NEPTUN“ by měl být umístěn za půjčovnou loděk firmy KRAB a poskytovat své služby by měl již v letošní sezoně.
Nákupní středisko BANÍK uvedla v červenci tohoto roku do provozu rodina Baníkova,když ho vybudovala nákladem téměř 4 mil.Kč na místě objektu bývalé pošty čp.59.V nákupním středisku budou zabezpečeny především služby v prodeji potravinářského zboží spojené s prodejem zeleniny,ovoce a nápojů a později rozšířené o průmyslovou prodejnu.V objektu je vedle skladovacích prostor vybudován i byt pro majitele.
Rodina Baníkova,která již dlouhá léta předtím projevovala své sklony k podnikání a dokazovala,že to skutečně umí,využila svých znalostí a zkušeností a pomohla vytvořit nejen konkurenční prostředí v oblasti zásobování,ale vybudovala v obci i pěkný a vzhledný objekt.
Vedle původní restaurace „Na rozcestí“,která jako jediná v obci existovala dříve a samozřejmě s jiným majitelem pokračuje dále,vyrůstají některá hospodská zařízení na různých místech v obci.
Lila Bar   -       na čp.10 zřídila pí.Lavičková Marie v poschodí slušný prostor zajišťující pro návštěvníky několik druhů jídel a pití.
Němeček -       ve své garáži zřídil p.Miroslav Němeček jednoduchou hospodu,zejména v letní sezóně dobře fungující
U čerta      -      v objektu bývalého rekreačního zařízení Jihočeských tiskáren otevřela majitelka pí.Baborová rovněž slušnou restauraci
U Madeje    -     rovněž občan p.Madej zřídil v prostorách svého rodinného domu restaurační zařízení,především s možností využití herních automatů
Adéla        -       již jsem se zmínil o přestavbě objektu u Základní školy na restauraci „nižší“ cenové skupiny
Staviva Bližná -   další restaurační provoz,který ovšem funguje již delší dobu
Bližná křižovatka - zde v garáži u svého domu / Dirbákových/ zřídil p.Miroslav Čurda hospodu,která slouží především chatařům a osadníkům
Výstavba kanalizace.
Pokračuje výstavba kanalizačního řadu,který vede od hotelu RACEK k ČOV.Ve druhé etapě bude provedena rekonstrukce stávající kanalizace v části obce od kostela západně k autokempu.Tyto dvě etapy výstavby stojí obec 5 300 tis.Kč.
Třetí etapa výstavby kanalizace je vedena směrem k bytovkám čp.25 a 27.
Započata bude i poslední etapa – výtlačné řady z kempu V Olšinách a tábořiště Jestřábí II.Někteří restituenti však nedali souhlas k překopu přes jejich pozemky.
Přeložka vysokého napětí.
Kabelem je vedena přeložka k parcele p.Karla Strnada,tak,aby bylo možno provést napojení další předpokládané výstavby.Dosud to blokovalo výstavbu dalších rodinných domů v prostoru za novostavbou p.Karla Vrby směrem k autokempu.Náklady na přeložku představují přibližně 2 mil.Kč.
Monitorovací vrty.
Referát životního prostředí Okresního úřadu uložil obci zajistit zpracování hydroekologického posudku vlivu nezajištěné skládky pevného komunálního odpadu na Pláničce.Obec byla proto nucena nechat udělat monitorovací vrty,které obec stály více než 200 tis.Kč.
Poplatky za popelnice.
Majitel firmy VPS – Veřejně prospěšné služby p.Vladimír Marek oznámil nové ceny za vývoz jedné popelnice,které se oproti r.1993 zvyšují z důvodu vyššího odvodu do fondu životního prostředí.Za jednu popelnici zaplatí majitelé a nájemníci 16 Kč a provozy a živnosti 20 Kč.Ostatní dovozci odpadů na skládku platí poplatek 400 Kč za uloženou tunu.
Základní škola.
    1.září začalo vyučování v naší Základní škole pro 36 žáků.V 1.post.ročníku se začíná učit 12 školáků,učí se podle projektu „ Obecná škola „ a vyučuje paní Věra Daňová.
Druhý post.ročník,kde je 10 žáků a třetí ročník pouze se třemi žáky jsou spojeny v jednu třídu a vyučuje zde ředitelka školy paní Bohumíra Smolenová.
K 15.září nastoupila nová učitelka sl.Michaela Rokosová a tak dostala na starost 11 žáků čtvrtého post.ročníku.
Mateřská škola.
    Ve školním roce 1994 / 95 je v mateřské škole umístěno celkem 45 dětí,z toho v I.třídě je 17 dětiček a ve II.třídě 28 dětí.Ředitelkou je Dana Pechová a učitelky MŠ jsou Marta Kutláková a Věra Radová.
Školní jídelna.
   Obecní zastupitelstvo schválilo možnost odběru obědů ze školní jídelny pro důchodce.Zvažuje se možnost poskytovat slevy pro sociálně slabší důchodce.
Ceny stravného ve školní jídelně jsou do 1.3.1994 v této výši:
Žáci Základní školy                                -    8,- Kč za oběd
Děti v MŠ/přesníd.+oběd+svačina/       -    13,-Kč
Děti v MŠ/přesníd.+oběd/                      -   10,- Kč
Dospělí/zaměstnanci školství/               -    11,- Kč
Cizí / důchodci /                                     -    18,- Kč
Přechod otevřen.
    Policie ČR,Správa Jihočeského kraje,povolila na základě požadavku obce Černá v Poš. v období velikonočních svátků,mimocelní přechod státní hranice za účelem návštěvy občanů příhraničních obcí Aigen a Schlägl v naší obci a opačně.Přechod byl povolen pouze osobám pěším a cyklistům,vše s platnými cestovními doklady.Iniciativu v tomto směru však vyvinula především samospráva uvedených rakouských obcí.
Možnosti přechodu státní hranice využilo v této době v neděli 420 a v pondělí velikonoční 1 250 turistů z Rakouska.V opačném směru byl zájem naprosto mizivý.
Povšechně jednou větou.
 V únoru zahajuje vysílání první soukromá televizní stanice v ČR – Televize   NOVA..
 Staveniště jaderné elektrárny Temelín je nadále blokováno aktivisty a členy ekologického hnutí DUHA.
 Novým kardinálem byl jmenován biskup českobudějovické diecéze Miroslav Vlk.
 Začíná druhá vlna kuponové privatizace.
 Obec Vyšší Brod byla povýšena na město.
 
Vybral F. Z.