Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život se zkratkami

 

Život se zkratkami
Zkratka podle Wikipedie je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví.Zkratky doprovází lidstvo prakticky od nepaměti, používali je již staří Římané, objevují se ve staročeštině, v češtině se podstatně  rozšířily po II. světové válce.
V průběhu vývoje života v obci Černá v Pošumaví, což ovšem platí pro naprostou většinu obcí, hrály zkratky rovněž svou roli.
Po příchodu nových dosídlenců do obce vznikla po krátké době MSK/Místní správní komise/,která plnila až do voleb v roce 1946 úlohu MNV/Místní národní výbor/.V obci byly založeny tři strany- KSČ/Komunistická strana Československa/, ČSL/Československá strana lidová/ a ČSSD/Československá strana sociálně demokratická/,do voleb již kandidovaly jen dvě, neboť ČSSD se sloučila s KSČ.
Nejvíce hlasů získala KSČ, začaly vznikat AV NF/Akční výbory Národní fronty/, které prověřovaly spolehlivost členů MNV a očišťovaly organizace NF od reakčních živlů. Pod vedením KSČ vznikly LM/Lidové milice/, které v té době zabezpečovaly ochranu důležitých objektů, závodů, skladů, nádraží.Spolupracovaly s PÚ SNB/ Pohraniční útvar Sboru národní bezpečnosti/. Okrsek SNB/Sbor národní bezpečnosti/ byl i v Černé, později byl zrušen a bylo vytvořeno OO VB/Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti/ v Horní Plané.
Na Mokré vznikla v roce 1948 STS/Strojně traktorová stanice/, která zajišťovala komplexní obdělávání zemědělské půdy, která patřila NPF/ Národnímu pozemkovému fondu/.O rok později začala v Černé i okolních obcích vznikat JZD/Jednotná zemědělská družstva/, která později zanikla a přešla do hospodaření ČSSS/ Československých státních statků/.
V té době začíná výstavba Lipenské přehrady, v rámci akce „Mládež buduje pohraničí“ přišlo několik stovek mladých členů ČSM/Československý svaz mládeže“. Ubytováni byli v Dolní Vltavici, na Kyselově a na Bližné a někteří zde po skončení výstavby zůstali.
Zkratka se však nevžila u obnovené české Obecné školy, později přejmenované na Národní školu a ještě později na Základní školu. Ve větších obcích byly ZDŠ/Základní devítiletá škola/, místo Gymnazia byla JSŠ/ Jedenáctiletá střední škola/ po ní DSŠ/Dvanáctiletá…/.Stejně tak fungovala nejprve Veřejná obecní knihovna, pozdějí Místní lidová knihovna.Až do současné doby stále funguje již v šedesátých létech založený SPOZ/Sbor pro občanské záležitosti/.
Nejvíce se však zkratky vyřádily v tzv. společenských organizacích v obci. Ty byly sdruženy pod hlavičkou NF/Národní fronta/ a v obci byly: PO/Pionýrská organizace/, SSM/Socialistický svaz mládeže/, ČSTV/Český svaz tělesné výchovy/, ČSPO/Český svaz požární ochrany/,ČSŽ/Český svaz žen/, SČSP/ Svaz československo-sovětského přátelství/, ČSČK/Československý červený kříž/, ČMS/České myslivecké sdružení/, SRPŠ/Sdružení rodičů a přátel školy/, ROH/ Revoluční odborové hnutí/, Svazarm/ Svaz pro spolupráci s armádou, jednotky PS VB/Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti/ a PPS/Pomocník Pohraniční stráže/ a další.
Podle JP KVČ/Jednotný plán kulturně výchovné činnosti/se pořádaly akce jako SZBZ/Sokolovský závod branné zdatnosti/, DZBZ/Dukelský závod branné zdatnosti/, PS/Partyzánský samopal/,BÚV/Běh Únorového vítězství/, STTM/Soutěž technické tvořivosti mládeže/, pořádaly se Hovory s mládeží.
Prakticky celé dění v obci bylo vždy obsaženo v  Socialistickém závazku, jímž se plnilo i celé období 5LP/Pětiletý plán – pětiletka/. Ten měly za úkol propagovat Agitační dvojice, schůzová činnost probíhala v AS/Agitační středisko/, kulturní akce probíhaly pod hlavičkou OB/Osvětová beseda/,v podnicích se zakládaly BSP/Brigáda socialistické práce/, v osadách pracovaly OV/Občanské výbory/, z komisí při MNV měla důležitou roli KOVP/Komise pro ochranu veřejného pořádku/.V podnicích, např. v zemědělství, probíhala v zimním období ZŠP/Závodní škola práce/, někteří občané absolvovaly i VUML/Večerní univerzita marxismu leninismu/, někteří jiní byli pod dohledem StB/Státní bezpečnost/, pokud s ní přímo nespolupracovali.
Mezi nejdůležitější oslavovaná výročí patřila VŘSR/Velká říjnová socialistická revoluce/, Den vítězství/ Unor 1948/,Den osvobození/9.květen/,Svátek práce/1.Máj/, SNP/Slovenské národní povstání/, MDŽ/Mezinárodní den žen/ a mnoho dalších, zejména podle výročí komunistických politiků a výročí socialistických zemí.
V té době již jsme všichni žili v ČSSR/Československá socialistická republika/, naším největším přítelem na věčné časy byl SSSR/Svaz sovětských socialistických republik nebo rozšířenější Sovětský svaz/. Německo bylo rozděleno na NDR/Německá demokratická republika / a NSR/Německá spolková republika/ a byli jsme sdruženi pod RVHP/Rada vzájemné hospodářské pomoci/.
Nakupovat jsme chodili do Kovomatu, Narpy,Chemodrogy, Technomatu, Mototechny, Lověny, Masny, Pramenu, Tepu,Okuly, Obuny, Elektry, Švadlenky a řady dalších.Pokud jsme chtěli větší sortiment pohromadě pak jsme navštívili v Budějovicích obchodní domy Prior nebo Družbu, někdo zašel i do Tuzexu.
To je jen malý výčet toho, v jakých zkratkovitých poměrech jsme tehdy žili.Nic z toho však šmahem neodsuzuji, taková byla doba, lidé žili a pracovali a dost často i se zájmem a chutí. Příkladem mohou být především tzv. Akce“Z“ / zdarma/, kam řada lidí nechodila z donucení, ale ze snahy pomoci obci.Co lidé neměli tehdy moc rádi, to bylo věčné schůzování a některé nucené oslavy/ 1.Máj např./.
Zkratky však nacházíme i v dnešní době, jsou sice jiné,ale mnohé dřívější stále platí a je jich stále hodně. Žije se rychleji a zkratky si vytváříme nové a nové i sami/ sms zprávy, e-maily, facebook/. Asi se bez nich nedá žít, patří k životu.
23.7.2014