Jdi na obsah Jdi na menu
 


O čem se psalo před 30 roky

20. 5. 2015

 

 
O čem se psalo před 30.roky – rok 1985
 
Myslivecké sdružení Plánička
            Tato ZO sdružovala v roce 1985 celkem 16 členů. Předsedou je Stanislav Hronek, místopředsedou Josef Šmakal, hospodářem Dobroslav Doležal, jednatelem Aleš a pokladníkem Štefan Temiak. Členy této organizace jsou tedy i myslivci z Frymburka a z našich občanů z Pláničky a z Bližné.
            MS Plánička za rok 1985 ulovila 8 srnců a odevzdala tak 90 kg masa, dále 15 ks holé zvěře a 17 prasat.
Členové uspořádali 1 hon na kterém byli uloveni 3 zajíci, z toho 2 střelil Helmut Flöring. S početním stavem zajíců je to stále slabé, po několika letech byl znovu povolen hon na zajíce, výsledek je však velmi špatný.
Organizace uspořádala tradiční Hubertskou zábavu, která se vždy koná v hotelu Racek.
            Na úseku brigádnické činnosti odpracovali členové na akcích vyhlášených MNV celkem 50 hodin a u Státních lesů 120 hodin. Na vlastním zařízení odpracovali celkem 305 hodin.
Sklidili dále 120 q sena pro Státní statek a 75 q sena pro vlastní potřebu, ze svého mysliveckého políčka sklidili 12,6 q obilí a 30 q dužnatých krmiv.
Pečlivě se starali o zvěř v zimním období, zejména při silných mrazech donáškou a zakládáním píce do krmelců.
Rybáři v Černé
Klubovna.
            Pobočka Čs.rybářského svazu v naší obci dokončuje výstavbu klubovny. Členové se vždy ve chvílích svého volna věnují dokončení zejména vnitřních prací. Pro klubovnu si vybrali místo za MNV před dolními družstevními domy v těsném sousedství domu občana Jaroslava Lhoty.
Členové pobočky věnovali na výstavbu klubovny již přes dva tisíce hodin ve svém osobním volnu.
Lov ryb udicí.
            V Černé v Pošumaví se poslední srpnový víkend konal 18.ročník Mistrovství ČSSR dorostu v lovu ryb udicí. Uspořádáním byla pověřena MO ČRS v Českém Krumlově spolu s pobočkou v naší obci.
Byla vyhlášena šestičlenná družstva, z nichž nakonec zvítězili Středočeši s 8,5 kg ulovených ryb. Jihočeši obsadili páté místo.
Ve finále dorostenek zvítězila Šárka Novotná ze Severomoravského kraje, když ulovila 34 ryb o celkové váze 3, 07 kg.
Z dorostenců získal první místo Zdeněk Karafiát, rovněž ze Severomoravského kraje. Jihočech Petr Pfudl skončil třetí. / podle Jiskry z 13.9.1985/
Naši chlapci v atletice.
            Dne 15.června 1985 se uskutečnil v Nové Včelnici, za nepříznivého a větrného počasí, při teplotě 7°C, krajský přebor žactva v atletice. Sešlo se zde celkem 415 závodníků z 24 oddílů Jihočeského kraje.V některých disciplinách se skvěle umístili i naši chlapci – Josef Krcho a Jiří Puritscher / oba ročník 1971/.
Tak např. ve skoku dalekém se umístil Josef Krcho, výkonem 557 cm, na 1.místě. V běhu na 60 m, výkonem 7,6 s. byl Josef Krcho na 2.místě a v hodu diskem, výkonem 21,62 m se na 6.místě umístil Jiří Puritscher.
            Ve finále okresu Český Krumlov v plnění odznaku zdatnosti se ze 242 závodníků z 12 základních škol a Gymnázií umístil na 1.místě Josef Krcho a na 3.místě Jiří Puritscher.
            Na startu Okresního běhu Rudého práva se sešlo 139 mladých atletů, z nichž v kategorii mladších dorostenců se v běhu na 1500 m umístil na 1.místě Jiří Puritscher v čase 4:46,1.
            Na předních místech v atletických tabulkách v ČSSR figurují naši chlapci rovněž na předních místech:
- v běhu na 60 m – čas 7, 6 sec.    – obsadil  7.místo v ČSSR         - Josef Krcho
- ve skoku dalekém – 545 cm       - obsadil 5.místo v ČSSR         - Josef Krcho
- v běhu na 100 m – čas 12,8 sec. - obsadil 6.místo v ČSSR         - Jiří Puritscher
            Tito dva úspěšní chlapci závodící za ZDŠHorní Planá, ukončili v tomto roce svou základní školní docházku.
Josef Krcho nastoupil do učebního poměru elektrikář a dojíždí do okresu Most a Jiří Puritscher se stal žákem Vojenského automobilního učiliště v Nitře.
PS VB   a PPS.
            Dne 11.dubna 1985 se konala řádná schůze rady ONV v Českém Krumlově na které bylo mimo jiné schváleno vyhodnocení socialistické soutěže jednotek PS VB o putovní standartu za rok 1984. Jednotka PS VB Černá v Pošumaví se umístila na 3. místě a obdržela odměnu 1000 Kčs a čestné uznání.
Jednotka PS VB v naší obci, která má 6 členů, je nositelkou titulu „Vzorná“ a i v roce 1985 patřila mezi nejlepší jednotky v okrese.
            Jednotka PPS má 33 členů, získala v roce 1985 rovněž titul „Vzorná“ a patří mezi nejlepší v rámci svazku Sušice. V tomto roce byla též vyznamenána medailí „Za výstavbu okresu Český Krumlov“.
Požární ochrana.
            Protipožární ochrana je zajišťována dobrovolnými sbory v Černé a Bližné. Požární sbor v Černé má dvě výjezdové skupiny po 11 členech. Prevence je zajišťována v celé obci, v objektech MNV, v soukromých domech i drobných provozech.
Každoročně jsou zjištovány nedostatky v protipožární ochraně. Ty se poněkud zmenšily u majitelů rodinných domků.Není dobré, když tyto nedostatky trvají i u MNV. Je nutné zajistit přes drobné provozovny nápravu alespoň 2x do roka a proti původcům závad použít pravomoci přes KOVP.
            S celkovou činností sborů v Černé a Bližné je orgán MNV spokojen a doporučuje MV NF, aby při vyhodnocování aktivity složek NF v obci vzala tuto skutečnost v úvahu při odměňování.
Činnost Osvětové besedy.
Činnost Osvětové besedy byla zaměřena na některé hlavní události, které se svým významem dotýkaly i naší obce. Akce uspořádané a provedené odpovídaly úrovni obce. OB se nemůže pouštět do akcí rozsáhlých, které by nebylo možno uskutečnit a splnit. Nemá k tomu ani vytvořeny potřebné podmínky, zejména materiální. Otázkou zůstává nutnost vyřešit kádrové problémy, protože předseda OB, učitel ZŠ Milan Strejc, je občanem Českého Krumlova. Při zajišťování a uskutečňování akcí v naší obci musí zde zůstat i ve večerních hodinách a proto bylo rozhodnuto zajistit nového vedoucího.Bohužel se to zatím nepodařilo.
            OB uspořádala několik výstavek přes MLK, zejména k výročím spisovatelů a významným politickým výročím, dále uspořádala promítání filmů v zimním období pro děti na Agitačním středisku.
            Byla uspořádána výstava v sále k 40.výročí osvobození, které se zúčastnily jednotlivé složky NF a závody v obci, na této schůzi byl i kulturní program, dále byl uspořádán lampionový průvod v předvečer státního svátku ČSSR.
            OB spolupracovala na zajištění MDD, spolu s ČSČK zajistila přednášku s názvem „Československo legenda mýtů a jejich odraz v literatuře a umění“.
            K 28.říjnu se vysílaly relace v místním rozhlase, stejně tak i k VŘSR. Byla uspořádána přednáška „Vliv školy a rodiny na harmonický vývoj osobnosti dítěte“ a před vánocemi pak prodejní výstava knih a reprodukcí, uskutečnila se beseda s důchodci a večer s výrobou vánočních ozdob.
Místní lidová knihovna.
            Knihovnicí je i nadále Marcela Novotná, výpůjční doba je každé úterý od 16 do 19 hodin a každou poslední sobotu v měsíci dopoledne.
Nejpilnějšími čtenáři naší obce jsou již po několik let : František Fučík / který si půjčuje průměrně 10 knih každý týden/ a dále Jan Hadraba, Marcela Novotná, Jiřina Němcová, Jan Záhalka, Jaroslav Richter a Ingeborg Danihelková.
S o c i a l i s t i c k á        z á k o n n o s t - ubytovávání
            Během sezony došlo i k pokusům ubytovávat rekreanty bez náležitého povolení. Hlavní zájem o ubytování je od majitelů rodinných domků a chat směrem k rekreantům z NSR, Rakouska, ale hlavně z NDR.
Ubytování v tomto roce mělo povoleno pouze 5 občanů a to v rodinném domě : Václav Valnoha; Miroslav Štěrba; Věra Machková a Josef Černý a na chatě: Jan Smolen.
P o m o c      d ů c h o d c ů m.
            Komise sociálně- zdravotní schválila věcnou výpomoc důchodcům takto:
1/ na uhlí                                -           Semrové Antonii v hodnotě 595,00 Kčs
                                               -           Haižmanové Marii v hodnotě 536, 50 kčs
                                               -           Danielové Kateřině v hodnotě 551, 50 Kčs
                                               -           Hrodějové Marii v hodnotě 536, 50 Kčs
2/ jednorázová finanční          -
                        600 Kčs          -           Peškové Marii, Novákové Marii, Fikarové Anně,    
                                                           Práškové Antonii, Růžičkové Marii
                        300 Kčs          -           Byčkové Apolonii
Poštovní úřad
Pošta, jejímž vedoucím je Jan Voldřich, zaměstnává v mimosezonní době celkem 5 pracovníků. Z tohoto počtu jsou dvě poštovní doručovatelky – Anna Frischová a Marie Macháčová, které mají rozdělen obvod obce a osad a k tomu osadu Hůrka – nádraží. Osada Mokrá patří do obvodu pošty Hořice na Šumavě a poštovní doručovatelkou je zde naše občanka Marie Lhotová.
            Dále je na poště další pracovnice u přepážky, jeden pracovník v ústředně, který pracuje rovněž jako údržbář a jedna uklízečka. V sezoně pak přibydou další 2 – 3 pracovníci.
            Na poštu chodí deset druhů novin a asi 50 časopisů. Z deníků je nejvíce žádána Jihočeská pravda a Rudé právo. Dále jsou dost zastoupeny Zemědělské noviny, Práce, Mladá fronta a další.
Z časopisů jsou nejvíce rozšířeny Myslivost, Rybářství, Zahrádkář, Sedmička pionýrů, Vlasta, Praktická žena a další.
 
F.Z.