Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historické drobnosti z obce

 

Historické drobnosti z obce
 
Pivovar
V roce 1568 byl založen a postaven Jakubem Krčínem z Jelčan, zdatným úředníkem Viléma z Rožmberka, pivovar a mlýn. Hospody v Horní Plané, Hořicích a Frymburku byly odkázány na odběr piva z Černé. V roce 1605 odebíralo pivo z tohoto pivovaru 48 hospod.
 
Škola Černá
 
Před rokem 1774 byla Černá „přiškolena“ k Hořicím, teprve od tohoto roku zde vznikla tzv.triviální škola, kde se vyučovaly tři základní předměty – čtení,psaní a počty.Vlastní školní budova nebyla k dispozici a vyučovalo se v domě č.26.
V roce 1879 bylo povoleno zřízení druhé třídy, pro kterou byla pronajata místnost v domě č.15.Tehdy bylo v 1.třídě celkem 70 a ve 2.třídě 71 žáků.
V r.1883 se 17.května začalo se stavbou nové školní budovy a koncem srpna byla stavba dokončena.Nová budova byla postavena naproti staré a zhotovena byla jako hrubá kamenná stavba.Byla přízemní, měla dvě školní třídy a tři menší místnosti pro ubytování učitelů a kabinety.
V r.1891 se započalo s nadstavbou poschodí na přízemní školní budovu.Na tehdejší dobu se pracovalo zajímavým způsobem, střecha nebyla sejmuta, ale pomocí heverů a jiných zvedacích zařízení byla vyzvednuta nahoru a pak bylo provedeno vyzdění poschodí.Počet žáků ve škole byl tehdy 199.Ve školní budově byly 4 třídy,2 byty po dvou místnostech pro učitele, jeden kabinet, jeden kabinet s rašelinou a dřevem a záchody.Stará školní budova pak sloužila zcela jako byt pro vedoucího školy.
V r.1893 byl vybudován nový vodovod pro školu, který byl veden železným potrubím z pramene na parcele Franze Jungwirtha z domu č.45, při silnici do Pláničky.Pramen byl zachycen do dubového sudu, který byl v r.1927 nahrazen betonovou nádobou s víkem.
V roce 1911 byla připojena Bližná školou do Černé a stav žáků byl 239.
V roce 1930 uvádí kronika počet 165 žáků ve třech definitivních a jedné paralelní třídě.K Černé byly tehdy přiškoleny Slavkovice,Plánička, Nová Ves,Jámy, Bližná, Jestřábí a Tuhové závody..
V Dolní Vltavici byla podle historických pramenů postavena asi uprostřed 18.století jednopodlažní škola v č.2, která měla jednu třídu, byt pro učitele, stáj a stodolu.Mlynář Simon Zaunmüller, který začal chodit do školy v roce 1842 později uvádí svědectví o tehdejších poměrech: „ První třída se skládala z jedné úzké místnosti, kde stály podél zdi lavice bez podnožky.Na druhé straně bylo místo pro podučitele, postel, stůl a skříň na šaty.Velké množství žáků však muselo sedět na zemi.Druhá třída byla u Greiplů v č.16 a v tanečním sále „ u Hanese“ v č.14“.
V r.1842 bylo k tehdy přibližně sto let staré škole přistavěno poschodí, kde byla zřízena další třída a druhý byt pro učitele.Tehdy bylo v devíti farních obcích celkem 316 žáků.Postupně se otevíraly i paralelní třídy v Pestřici, Račíně a Dolní Borkové, odkud dosud chodili žáci do Dolní Vltavice.Podstatnou úlevu to však škole v Dolní Vltavici nepřineslo,protože v roce 1886 byly pro 256 žáků k dispozici pouze dvě třídy a taneční sál „ u Hanese“.
V r.1911 začali žáci z Bližné chodit do školy v Černé, čímž odpadla nutnost přistavit další třídu.Přesto však byla v letech 1912/13 škola v Dolní Vltavici rozšířena o dvě třídy a byt nadučitele.Pro Dolní Vltavici, Kyselov, Kozí Stráň, Horní Borkovou ,dolní část Dolní Borkové a Raclav bylo v té době k dispozici sedm tříd.
Kostel Černá
Dne 25. srpna 1787 byla Černá od Hořic odfařena a dostala vlastní kostel a byla vytvořena samostatná lokalie, tj. církevní obvod. Taktéž vedení matrik bylo započato v roce 1787. Kostel byl zasvěcen ke cti “Neposkvrněného početí Panny Marie”; patronem byl náboženský fond, dílo císaře Josefa II.. V roce 1787 byl postaven dřevěný kostel; v roce 1798 kostel kamenný, který byl v roce 1799 vysvěcen. V roce 1902 byl kostel zvětšen a byla postavena nová věž; nově vysvěcen byl dne 3. července 1904.
 
Fara
V roce 1794 byla zahájena výstavba fary, která byla dokončena 22. října 1795. V roce 1903 byla fara, která měla č.p. 30, přestavěna nákladem 24.000 Korun.
Tento objekt sloužil dlouhá léta jako Mateřská škola,později jako Hudební škola až do konce r.2002,kdy byla navrácena církvi.V roce 2010 ji obec od církve odkoupila zpět.
Fara je jeden z nejstarších objektů.
 
Výrobna ovocných šťáv
Výrobna ovocných šťáv byla u pivovaru zřízena roku 1910 ke zhodnocení, ve vlastních knížecích lesích se hojně vyskytujících malin, borůvek a i jiného ovoce.
            V roce 1947 došlo ke zrušení pivovaru, který byl v provozu 379 let, pivo se sem dováželo a zde byla pouze stáčírna.Objekt přešel do vlastnictví Národní správy a posléze až do roku 1960 patřil Státnímu statku v Černé v Pošumaví.
Od roku1963 začíná též výroba mačkaných jablek, které dodává závod Zelenina.V té době se vyrábí 13 druhů limonád: Askona, Kofola, Citrakola, Arakola, Malina, Citro, Šumavanka, Jugo Oranž, Dia, Soda. Chito, Aratoni a Citron S.
V provozovně se též provádělo sušení hub na export a nakládání hub do octa.
Provozovna zásobuje svými výrobky 2/3 okresu Český Krumlov a 1/3 okresu Prachatice, což představuje 640 prodejen. Kromě toho se zde vyrábí limosyrupy, kterými se zásobuje 10 sodovkárenských podniků a kterých se vyrábí přibližně 680 tun ročně.
 
 
Výstavba Lipenské přehrady.
Významně zasáhla do života obce výstavba Lipenské přehrady.Bylo nutno přerušit těžbu tuhy a vybudovat nové těžební pole, zaniklo velké rašeliniště v prostoru podél Vltavy, bylo nutno vykácet a vytěžit mnoho hektarů lesa.Byly zrušeny dva hřbitovy, zanikla obec Dolní Vltavice, Kyselov, částečně byla demolována i obec Černá.
Další demolice probíhaly v katastru obce v letech 1955 – 57 v souvislosti s blízkostí státní hranice, čímž zanikla řada osad a samot.
            V r.1949 byla zahájena výstavba Lipenské přehrady,čímž prakticky zanikla Dolní Vltavice.Největší demolice objektů probíhaly v letech 1955 – 1957,kdy celé vesnice a osady musely ustoupit přehradě.
 
Doly zatopilo Lipno
Historie obce Černá v Pošumaví je neodmyslitelně spjata s dolováním a těžbou grafitu.
Od konce 18. století až do roku 1998 se zde na různých místech a s různou intenzitou tato surovina dobývala. Největšího rozmachu bylo dosaženo zejména na přelomu 19. a 20. století, kdy zdejší doly patřily po několik desetiletí k nejvýznamnějším světovým producentům grafitu.
V roce 1940 byly vytěžené doly zrušeny a v roce 1958 zatopeny Lipenskou nádrží. Pokračovalo se pak v těžbě na Bližné, nejprve v letech 1954 – 58 na tzv. Staré jámě a jámě Barbora, které však byly vyhloubeny ve středu ložiska a bránily využití dalších zásob. Proto byla vyhloubena nová jáma Václav, kde začala těžba v roce 1964 a přes mnoho problémů, především s průvaly vod, pokračovala těžba až do roku 1998, kdy došlo k zániku.
 
Hřbitov
Výstavba nového, současného, hřbitova mezi Černou v Pošumaví a Bližnou byla dokončena v srpnu 1959, do užívání byl předat v roce 1960, ostatky ze hřbitova v Dolní Vltavici byly uloženy v jihovýchodní části nového hřbitova.
Zrušen byl i hřbitov v Černé v Pošumaví, který byl v zastavěné části obce a podle ústředního kříže byl založen v roce 1871. Na tomto hřbitově bylo konečnou pochůzkou zjištěno celkem 329 hrobů, které bylo nutno přenést. Ani zde však neexistoval plánek hřbitova, ani hřbitovní kniha. Jako poslední byla na tomto hřbitově pohřbena 21. září 1959 zesnulá Anna Císařová.